De verkiezingen 2017: dit zijn de belangrijkste punten voor MKB en ZZP

maart 10, 2017 Marc Hut

tweede kamerverkiezingen 2017 binnenhof den haag

 

De belangrijkste punten uit de verkiezingsprogramma’s van de VVD, PvdA, SP, CDA, PVV, ChristenUnie en GroenLinks samengevat voor MKB en ZZP

De landelijke verkiezingen staan voor de deur en dat betekent dat we weer overladen worden met debatten, beloftes, programma’s en politieke standpunten. Elke partij heeft waarschijnlijk wel raakvlakken met uw belangen. Maar wat zijn nou de interessante punten voor kleine MKB bedrijven en ZZP’ers? Ik heb geprobeerd een aantal van de belangrijkste punten uit de programma’s van de politieke partijen voor u op een rijtje te zetten. Het is natuurlijk maar de vraag wat er uiteindelijk, na de coalitievorming, in het regeerakkoord van overblijft. Kijk voor de volledige programma’s op de websites van de politieke partijen of kijk op de verkiezingswijzer.nl.

 

VVD:

Loondoorbetaling bij ziekte voor kleine bedrijven verkorten

De VVD wil loondoorbetaling bij ziekte voor kleine bedrijven (tot 25 werknemers) verkorten naar één jaar. Flexibel contract moet meer zekerheid gaan bieden: het moet weer mogelijk worden om meerdere tijdelijke contracten en tijdelijke contracten van langere duur aan te bieden.

 

Sollicitatieplicht tijdelijk opheffen bij opleiding

De VVD wil de sollicitatieplicht tijdelijk opheffen als je een opleiding gaat volgen die je klaarstoomt voor een baan. Werkgevers moeten meerdere tijdelijke contracten van een langere duur kunnen aanbieden. Toch wil de VVD het vaste contract wel aantrekkelijker maken zodat het makkelijker wordt om een vaste baan te krijgen.

Meer ruimte voor ondernemers zonder personeel

Een groeiende groep mensen wil volgens de volksdemocraten niet in dienst van een bedrijf en begint bewust als zzp’er voor zichzelf. De regeringspartij wil daarom alle ruimte voor ondernemen. Zelf bepalen waarvoor en hoe je je wilt verzekeren. Ook moet je zelf kunnen kiezen voor een aanvulling op de AOW. De belastingdienst moet schijnzelfstandigheid aanpakken, maar echte ondernemers niet in de weg zitten. Voor zowel opdrachtnemer als opdrachtgever moet duidelijk zijn onder welke voorwaarden de opdrachtnemer als zzp’er aan de slag kan.

 

Makkelijker mensen in dienst nemen

De partij wil ook ondernemers mét personeel meer ruimte bieden. Veel ondernemers zijn terughoudend om mensen in dienst te nemen. Dit komt mede door de hoge kosten en vele verplichtingen waarmee ondernemers te maken krijgen als ze iemand aannemen. De VVD wil daarom, in geval van langdurige ziekte, de administratieve rompslomp beperken. Ook loonsancties en doorbetalingstermijnen moeten worden verminderd.

Loondoorbetaling bij ziekte moet bij kleine bedrijven tot 25 werknemers worden verkort naar één jaar. Het tweede jaar wordt dan door de overheid betaald.

 

Verlaging belasting op arbeid

De VVD wil de belasting op arbeid verlagen: dit moet het voor ondernemers aantrekkelijker maken om mensen in dienst te nemen. Werkgevers blijft de VVD stimuleren om gedeeltelijk arbeidsongeschikten in dienst te nemen.

Het moet voor werkgevers mogelijk worden op eigen initiatief de arbeidsduur te verkorten om zo de werkgelegenheid te behouden. Oudere werkzoekenden die zich jarenlang hebben ingezet verdienen het om langer de tijd te krijgen met gedeeltelijk behoud van uitkering aan de slag te gaan als zelfstandige. Zelfstandigen wil de partij meer keuze en regie geven over het kunnen sluiten van een pensioen.

 

PvdA:

Bescherming zzp’ers door minimumtarieven

De sociaal democraten komen met een nieuw werkgelegenheidspact met daarin o.a.: ZZP’ers krijgen bescherming door minimum tarieven. Niet tornen aan de ontslagbescherming. Het minimumloon moet omhoog door de werkweek aan te passen van 40 naar 36 uur.

 

Collectief onderhandelen over minimumtarieven zzp

Van de PvdA mogen ZZP’ers als collectief onderhandelen over minimumtarieven. Ook moeten zij zich kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid op basis van onderlinge solidariteit – de kosten daarvan moeten dan deels voor rekening komen van de opdrachtgever. De PvdA wil de zelfstandigenaftrek behouden.

 

Vast contract moet weer de norm worden

De sociaal democraten willen een collectieve verzekering om zo een deel van de risico’s voor kleine werkgevers bij de loonbetaling bij ziekte te dekken. Een vast contract moet weer de norm worden. De arbeidsinspectie moet worden uitgebreid om toe te zien op gezonde werkomstandigheden, aldus de partij: 10 miljoen euro extra budget om extra inspecties te verrichten en boetes uit te delen.

 

Vrijheid en bescherming voor zzp’ers

De PvdA wil ook zzp’ers die een opdracht voor anderen uitvoeren bescherming bieden van het minimumloon, inclusief compensatie voor sociale verzekeringen. Mededingingsregels wil de partij aanpakken zodat collectieve tariefafspraken mogelijk worden. Aanbestedingen onder het niveau van het minimumloon plus compensatie voor sociale verzekeringen.

 

Startersaftrek wordt aannamebonus

De startersaftrek wil de partij stapsgewijs omzetten in een aannamebonus. Huidige starters gaan er niet op achteruit en het moet volgens de sociaal democraten zo aantrekkelijker worden om mensen in dienst te nemen in plaats van in te huren. Zzp’ers moeten bescherming krijgen tegen het risico van arbeidsongeschiktheid.

 

Basisverzekering voor alle zzp’ers

Er moet een basisverzekering voor alle zzp’ers komen, op basis van onderlinge solidariteit. De PvdA wil zzp’ers ook arbeidsrechtelijke bescherming bieden tegen risico’s van arbeidsomstandigheden, arbeidstijden, sociale zekerheid en minimum inkomen.

 

 

PVV:

 

De partij van Geert Wilders komt met een concept verkiezingsprogramma. Dat programma is niet heel erg uitgebreid, beslaat één pagina, en gaat vooral over de aanpak van islamisering van ons land. De partij wil ook uit de EU. Dat heeft vanzelfsprekend consequenties voor u als ondernemer. Die consequenties zijn niet te overzien. Ook wil de PVV het eigen risico in de zorg geheel afschaffen en een lagere inkomstenbelasting.

 

 

SP

 

Behoud vast contract

Ook de Socialistische Partij wil strijden voor behoud van een vast contract. Ook het belastingstelsel moet veranderen: multinationals moeten gewoon belasting gaan betalen, er moet een extra belasting komen voor miljonairs en de lasten voor mensen met een middeninkomen en lager inkomen moet omlaag wat de partij betreft.

 

Investeringsbank voor midden- en kleinbedrijf

Er moet een nationale volksbank komen waar spaargeld veilig is van bonussen en woekerwinsten. De SP wil ook een nationale investeringsbank voor het midden- en kleinbedrijf. Men wil voor het kleinbedrijf de kleinschaligheidsaftrek verhogen en de lasten verlagen. Doorbetalen van ziek personeel moet eerlijker worden verdeeld zonder dat dit ten koste gaat van zieke werknemers.

 

Sociale zekerheid zzp’ers verbeteren

SP wil voorkomen dat mensen noodgedwongen als zelfstandige aan de slag moeten. Voor ZZP’ers moet de sociale zekerheid verbeterd worden mede door een goede en betaalbare verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. ZZP’ers moeten zich dan kunnen gaan verzekeren via de WIA. Stukloon wordt verboden.

 

WW-premie voor vast werk verlagen

Er moet geïnvesteerd worden in duurzame economie en in het midden- en kleinbedrijf, met een economie die meer recht doet aan mens en milieu. Ook wil de partij het stakingsrecht versterken: schade mag niet verhaald worden op werknemers of vakbonden. De WW-premie voor vast werk wil de SP verlagen en voor flexibel werk juist verhogen.

 

Systeem toeslagen en inkomensvoorzieningen moet eenvoudiger

Wat de partij betreft gaat het systeem van toeslagen en inkomensvoorzieningen ook overhoop: dat moet eenvoudiger, met zoveel mogelijk op één moment uitbetalen van alle uitkeringen, belastingteruggaven en vakantiegeld. De volgens SP structurele loonachterstand voor werknemers wil de partij dankzij een Loon- en Investeringsakkoord met de vakbonden in  halen. Aanbestedingen moeten vooral ook regionaal kunnen worden gegund.

 

 

CDA

Meer ruimte voor kleine MKB en familiebedrijven

De Christendemocraten willen MKB en familiebedrijven ruim baan geven. De partij wil ondernemers die met hard werken voor eigen risico een zaak hebben opgebouwd meer ruimte geven hun zaak op te zetten en uit te bouwen. Dat moet kunnen door minder regels te stellen en het eenvoudiger maken om personeel in dienst te nemen.

 

Meer ruimte voor maatschappelijk ondernemen

Het CDA wil ook meer ruimte voor maatschappelijk ondernemen: ondernemingen die naast winst ook een maatschappelijke missie voor ogen hebben.

 

Verschillen tussen zzp’ers en vaste krachten verkleinen

Het CDA vindt dat er een ongelijk speelveld is ontstaan tussen werknemers in vaste dienst en zzp’ers: de eerste groep betaalt voluit mee aan collectieve voorzieningen van de verzorgingsstaat, de tweede groep krijgt vaak aanzienlijke fiscale kortingen zonder mee te betalen aan deze regelingen voor ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Werkgevers moeten worden gestimuleerd meer mensen in (vaste) dienst te nemen; de verschillen tussen zzp’ers en vaste krachten moeten worden verkleind, aldus het CDA.

 

Eén basisverzekering voor ziekte en arbeidsongeschiktheid

Het CDA wil één basisverzekering voor ziekte en arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. Zowel mensen in loondienst als uitzendkrachten en zzp’ers dragen daar aan bij en kunnen een beroep doen op deze regeling. Loondoorbetaling bij ziekte voor de werkgevers wil de partij daarom fors terugbrengen. Voor langere ziekteperiodes komt er een private regeling.

 

Ontslagregels

Het CDA wil meer ruimte voor de kantonrechter om arbeidscontracten te ontbinden, zodat ondernemers weer sneller kiezen voor een vast contract.

 

Alleen zelfstandigenaftrek bij sparen voor pensioen

ZZP’ers moeten alleen volledige zelfstandigenaftrek krijgen als zij een minimum bedrag opzij leggen voor hun eigen pensioenvoorziening. Een pensioen is alleen een pensioen als je ook een dekking hebt voor arbeidsongeschiktheid en overlijden.

 

 

D66

Lasten op werk verlagen

De partij vindt dat werk moet lonen, de belasting op arbeid is hoog. Dat moet aangepakt worden met de volgens D66 broodnodige hervorming van het belastingstelsel. De lasten op werk moeten worden verlaagd, premies en belasting minimaliseren of vervangen door loonsubsidies. Het ontslagrecht zal verder gemoderniseerd moeten worden, de transitievergoeding wordt veranderd.

 

Gelijker speelveld voor werknemers en zelfstandigen

D66 wil dat de keuze om zelfstandig ondernemer te worden, of een zzp’er of werknemer in te huren, maar ook de oprichting van een BV, minder gedreven wordt door regelgeving en fiscale behandeling. Een fiscaal gelijk speelveld voor alle ondernemers is wat de partij wil.

 

Werkgever zijn moet aantrekkelijker worden

De partij wil het aantrekkelijk maken om werkgever te zijn. Ook kleine bedrijven moeten makkelijker werknemers in dienst kunnen nemen. Dit moet kunnen door o.a. Een collectieve verzekering moet het tweede jaar loondoorbetaling bij ziekte dekken.

 

Makkelijker verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen

Het moet voor zelfstandigen makkelijker worden zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Ook moeten zelfstandigen makkelijker kunnen sparen voor hun pensioen, als ze dat zelf willen. De zelfstandige moet deel uit kunnen blijven maken van het pensioenfonds waar zij ook in spaarden toen zij nog werknemer waren, of toetreden tot een pensioenvoorziening wanneer zij nooit werknemer waren.

 

VAR wordt vervangen door een simpele verklaring

De veelbesproken Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) kan wat D66 betreft worden vervangen door een nieuwe regeling: een simpele verklaring waarmee zelfstandigen hun status kunnen bevestigen. Meer vertrouwen en minder bureaucratie maar wel met duidelijke straffen in geval van misbruik,

 

Zekerheid voor zelfstandigen

Voor werknemers niet geen andere keuze hebben om ondernemer te worden moet zekerheid bestaan dat zij kunnen rondkomen, pensioen opbouwen en zich kunnen verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. De partij wil ongewenste concurrentie tussen laagbetaalde werknemers en laagbetaalde zelfstandigen voorkomen. Tarief van een zzp’er mag niet leiden tot oneerlijke concurrentie of eigen armoede. Een versterkte arbeidsinspectie moet beter toe zien op de handhaving hiervan.

 

 

ChristenUnie

 

Verplichte verzekering voor zzp’ers

De partij wil werken aan zekerheid door een verplichte verzekering voor zzp’ers voor arbeidsongeschiktheid en ziekte die een inkomen op het bestaansminimum garandeert. ZZP’ers moeten zich kunnen bijverzekeren tot de hoogte van hun inkomen maar het treffen van een pensioenregeling moet de eigen verantwoordelijkheid blijven van de ZZP’er.

 

Meer zekerheid voor flexibele contracten

De ChristenUnie wil meer zekerheid voor flexibele contracten en meer vaste contracten. Kleine werkgevers moeten wat de partij betreft korter belast worden met zieke werknemers: één jaar in plaats van de huidige twee jaar verantwoordelijk voor loondoorbetaling bij ziekte. Het tweede jaar neemt de overheid voor haar rekening.

 

Minder regeldruk en bureaucratisering voor MKB ondernemers

De partij wil de belastingdruk op arbeid voor werknemers en werkgevers aanpakken: dit moet ruimte scheppen voor extra banen. De ChristenUnie wil ondernemers in het midden- en kleinbedrijf ruimte geven door goede regels, minder regeldruk en bureaucratisering.

 

Werkgeverslasten moeten omlaag

De werkgeverslasten moeten omlaag, zodat personeel sneller in dienst wordt genomen. MKB-bedrijven moeten meer mogelijkheden krijgen om bij overheidsaanbestedingen kans te maken: het papierwerk kan verminderd worden.

 

Overheden moeten sneller betalen

Overheden moeten gestimuleerd worden snel te betalen. Ondernemers moeten beter beschermd worden bij faillissement. Kleine winkeliers verdienen kansen, hun positie kan verbeterd worden door winkelcriminaliteit aan te pakken en in te zetten op een goed winkellocatiebeleid.

 

Innovaties MKB stimuleren, meer kansen voor startups

De ChristenUnie innovaties in het MKB stimuleren: simpeler regelgeving, herintroduceren van kleine innovatieregelingen moet dat mogelijk maken.

Voor startups moet een tijdelijke rechtsvorm komen die jonge innovatieve bedrijven helpen in de beginfase van de onderneming. Ook moet het mogelijk zijn om stages in te vullen met het starten van een bedrijf. Startups wil de CU meer kansen geven bij aanbestedingen door bijvoorbeeld punten toe te kennen aan consortia die expliciet met startups werken.

Het starten van een bedrijf moet overall makkelijker worden: dat moet binnen 24 uur te realiseren en te registreren zijn, aldus de ChristenUnie. Ook moet ondernemers een grotere kans worden geboden bij overheidsinkoop.

 

Groenlinks

Meer zekerheden voor flexwerkers en zzp’ers

GroenLinks wil voor iedereen zekerheid, eerlijk loon en delen in de welvaart. De partij wil investeren in economische vernieuwingen en werkgelegenheid. Meer banen voor mensen met weinig kansen en meer scholingsmogelijkheden. De doorgeslagen flexibilisering wil de partij stoppen. Meer zekerheden voor flexwerkers en zzp’ers en het moet aantrekkelijker worden mensen langer in dienst te nemen.

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers

Ook zzp’ers moeten zich gaan verzekeren voor arbeidsongeschiktheid en makkelijker voor pensioen gaan sparen. Lasten op arbeid moeten voor zowel werkgevers als werknemers omlaag. Vaste contracten wil GroenLinks aantrekkelijker maken. Tijdelijke contracten duurder door hogere WW-premies.

 

Verplichte basisvoorziening voor zzp’ers op minimumniveau

Voor zzp’ers op minimumniveau komt er een verplichte collectieve basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid. Flexwerkers en zzp’ers kunnen gemakkelijker voor hun pensioen sparen. Een tweede meerjarig contract wil GroenLinks mogelijk maken zodat mensen langer in dienst kunnen blijven bij een werkgever.

 

Minder administratieve lasten en regelgeving voor zelfstandigen

Administratieve lasten en regelgeving voor zelfstandig werkenden wil de partij verminderen. Ook moet er een einde komen aan de achtergestelde positie van huishoudelijk werkers.

Er moet wat GroenLinks betreft een collectieve verzekering komen voor loondoorbetaling bij ziekte voor werkgevers met weinig werknemers. Zo wordt ook in het tweede jaar het loon betaald.

 

Meer controle op schijnzelfstandigheid

Stages wil GroenLinks alleen nog in het kader van een studie of als een student daarnaast nog studeert. Er moet meer controle komen op schijnzelfstandigheid en een eind aan constructies waardoor buitenlandse werknemers goedkoop werken.

 

Bron: verkiezingsprogramma’s van de diverse politieke partijen.

Tekst en samenvatting: Marc Hut

Tekst en typefouten voorbehouden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.